تیم ما

آقای امید اسماعیلی


مدیر عملیات

آقای فرهاد حلاجی


مدیر مالی

خانم راضیه رحمتی


مدیر بازرگانی

خانم ستاره حاجیان


کارشناس عملیات

خانم مرضیه رحمتی


کارشناس عملیات

خانم مریم رستمی


کارشناس پشتیبانی

خانم ندا نظرآبادی


کارشناس بازرگانی

خانم نفیسه فراهانی


کارشناس مالی

تماس با ما