قوانین و مقررات

درخواست خودرو براي اشخاص حقوقي (آژانس ها و شركت ها ) بايد بصورت مكتوب بر روي سربرگ باشد .
درخواست خودرو براي اشخاص حقوقي (آژانس ها و شركت ها ) بايد بصورت مكتوب بر روي سربرگ باشد .

تماس با ما