ميني بوس ايسوزو سحر

 

ظرفیتتعداد چمدانتهویه مطبوعكمربند ايمنیآمپلي فاير و ميكروفونكپسول آتش نشانیچكش اضطراریجعبه کمک های اولیه
19 عدد10 عدددارددارددارددارددارددارد

مشخصات و جزئیات                                  

ساير امكانات رفاهی :

 • چراغهای مه شکن جلو و عقب
 • ساعت ديجيتالي
 • دماسنج داخل و بيرون خودرو
 • درب پنوماتيك
 • دريچه سقفي هوا
 • خروج اضطراري


مینی بوس مکسوس v 80

 

ظرفیتتعداد چمدانتهویه مطبوعكمربند ايمنیآمپلي فاير و ميكروفونكپسول آتش نشانیچكش اضطراریجعبه کمک های اولیه
15 عدد8 عدددارددارددارددارددارددارد

مشخصات و جزئیات                                  

ساير امكانات رفاهی :

 • هشت زاويه تنظيم صندلی راننده
 • راديوپخش و mp3palyer
 • ساعت ديجيتالي
 • دماسنج داخل و بيرون خودرو
 • درب پنوماتيك
 • دريچه سقفي هوا
 • خروج اضطراري


مینی بوس اويکو A5

 

ظرفیتتعداد چمدانتهویه مطبوعكمربند ايمنیآمپلي فاير و ميكروفونكپسول آتش نشانیچكش اضطراریجعبه کمک های اولیه
19 عدد10 عدددارددارددارددارددارددارد

مشخصات و جزئیات                                  

ساير امكانات رفاهی :

 • راديوپخش و mp3palyer
 • ساعت ديجيتالی
 • دماسنج داخل و بيرون خودرو
 • درب پنوماتيك
 • دريچه سقفي هوا
 • خروج اضطراری
 • ساعت ديجيتالی


مینی بوس فیات دوكاتو

 

ظرفیتتعداد چمدانتهویه مطبوعكمربند ايمنیآمپلي فاير و ميكروفونكپسول آتش نشانیچكش اضطراریجعبه کمک های اولیه
15 عدد8 عدددارددارددارددارددارددارد

مشخصات و جزئیات                                  

ساير امكانات رفاهی :

 • راديوپخش و mp3palyer
 • ساعت ديجيتالي
 • دماسنج داخل و بيرون خودرو
 • درب پنوماتيك
 • دريچه سقفي هوا
 • خروج اضطراری